Štatút X-terminálového laboratória M218

Základné informácie

X-terminálové laboratórium v miestnosti M218 bolo zriadené DevínLab-om (spoločné pracovisko FMFI UK a ArtInApples). Riaditeľmi DevínLab-u sú doc. RNDr. Daniel Olejár, CSc. a Ing. arch. Augustín Mrázik. Laboratórium slúži študentom a zamestnancom FMFI UK na realizáciu projektov, ktoré sú odsúhlasené niektorým z riaditeľov alebo nimi splnomocnenou osobou. Správcom laboratória je RNDr. Jaroslav Janáček. Laboratórium je vybavené X-terminálmi pripojenými k serveru delo s operačným systémom Linux. V laboratóriu môže pracovať len osoba, ktorej bolo pridelené konto na tomto serveri. Používatelia servera delo sa delia na dve kategórie: Používatelia neoprávnení vykonávať dozor v laboratóriu môžu pracovať v laboratóriu len v prítomnosti dozoru. Používatelia oprávnení vykonávať dozor v laboratóriu sú oprávnení vyzdvihnúť si kľúč od laboratória na vrátnici FMFI UK na základe osobitného preukazu a môžu v laboratóriu pracovať kedykoľvek s výnimkou času, kedy je laboratórium rezervované alebo zatvorené na základe rozhodnutia riaditeľa pracoviska alebo správcu laboratória.

Kontá a oprávnenia vykonávať dozor

Práva a povinnosti používateľov