Meno:Mária
Priezvisko:Klimová
Názov:Rozklad prismy kubického grafu na hamiltonovské kružnice
Vedúci:RNDr. Edita Máčajová, PhD.
Rok:2009
Kľúčové slová:prisma, hamiltonovský rozklad, kubické grafy, zovšeobecnené Petersenove grafy
Abstrakt:V tejto práci sa zaoberáme hamiltonovským rozkladom v prismách nad kubickými grafmi. Popisujeme si dva rôzne prístupy k hľadaniu rozkladu, oboznamujeme sa s už známymi výsledkami a nakoniec overujeme hypotézu o hamiltonovskom rozklade na zovšeobecnených Petersenových grafoch.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf