Meno:Jakub
Priezvisko:Husár
Názov:Programový systém na monitorovanie prípravy obhajoby dizertácie
Vedúci:doc. RNDr. Pavol Ďuriš, PhD.
Rok:2009
Kľúčové slová: monitor prípravy obhajoby dizertácie, webová aplikácia, PHP, SQL
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce, ktorá nadväzuje na bakalársku prácu Aplikácia na monitorovanie prípravy obhajoby dizertácie písanú študentom Martinom Biesom v školskom roku 2007/08, je vývoj a implementácia webovej aplikácie na monitorovanie prípravy obhajoby dizertačných prác. Táto aplikácia je určená pre osoby priamo zúčastnené na tomto procese a uľahčuje im vykonávanie a sledovanie priebehu plnenia jednotlivých schvaľovacích procesov, potrebných pre prikročenie k samotnej obhajobe dizertácie. Práca sa venuje otázkam jeho vývoja a implementácie, pričom dôraz je kladený predovšetkým na popis použitých tried, databázového modelu a otázkam ohľadom bezpečnosti a stability systému.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarska_praca.pdf
docmonitor.zip