Meno:Matej
Priezvisko:Duník
Názov:Kempe ekvivalentné farbenia grafov
Vedúci:RNDr. Edita Máčajová PhD.
Rok:2009
Kľúčové slová:teória grafov, grafy farbení, Kempe-ekvivalencia grafov
Abstrakt:Práca sa zaoberá Kempe-grafmi farbení, najmä Kempe-ekvivalentnosťou hranových farbení kubických grafov. Najprv si zavedieme všeobecné pojmy z teórie grafov a následne tiež pojmy Kempe-prepnutie, graf farbení, Kempe-ekvivalencia. V ďalšom texte ukážeme niekoľko teoretických výsledkov o grafoch farbení odvodených z farbenia hrán kubických grafov, ktoré sú už známe a boli publikované v článku Bojana Mohara Kempe equivalence of colorings. Nasleduje popis algoritmov, ktoré sme používali na generovanie grafov farbení a testovanie parametrov. V ďalšej kapitole vyslovíme a dokážeme niekoľko tvrdení o grafoch farbení, napr. odhad stupňov vrcholov. Vďaka niektorým je možné vylepšiť efektivitu algoritmov. Tiež sme sa snažili pochopiť a zjednodušiť pohľad na štruktúru grafov farbení pomocou rozdelenia množiny vrcholov na také triedy, že nimi indukované podgrafy sú navzájom izomorfné. V poslednej kapitole sme reagovali na problém uvedený v Moharovom Kempe equivalence of colorings, ktorý znie: "Pre ktoré kubické bipartitné grafy G je graf hranových 3-farbení súvislý?" a ukázali sme, že podmienky, ktoré stanovil Fisk, vo svojom dôkaze špeciálneho prípadu nie sú nutné.

Súbory bakalárskej práce:

k.pdf
analyza.zip
source_codes.zip