Meno:Ladislav
Priezvisko:Maršík
Názov:Aplikácia na tréning sluchovej analýzy
Vedúci:Mgr. Martin Ilčík
Rok:2010
Kľúčové slová:sluchová analýza, intonácia, hudobná teória, interval, akord, súzvuk, hudobný sluch, absolútny sluch, relatívny sluch, konsonancia, disonancia, vizualizácia, parsovanie
Abstrakt:Náplňou práce je vytvorenie aplikácie na tréning predmetu vyučovaného na umeleckých školách, sluchovej analýzy. Aplikácia slúži ako náhrada odborného vedenia pri precvičovaní sluchovej analýzy a môže byť využitá ako pomôcka pre študentov hudby na zlepšenie hudobného sluchu. Charakter aplikácie je didaktický, interaktívnym spôsobom pomáha študentovi s analýzou súzvukov na viacerých úrovniach. Na uskutočnenie vymedzeného zámeru bol vytvorený model hudobnej teórie, ktorý počítačovo reprezentuje jednotlivé hudobné súzvuky, pomenúva ich, pracuje s nimi a zachytáva základné princípy hudobnej teórie v algoritmickej podobe. Súčasťou práce je tiež vytvorenie modelu vizualizácie hudobných súzvukov, určeného na využitie v aplikácii.

Súbory bakalárskej práce:

bc.pdf
SluchAnal.jar
dokumentacia.pdf