Meno:Peter
Priezvisko:Kováč
Názov:Implementácia externých zdrojov dát v hľadaní génov
Vedúci:Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Rok:2010
Kľúčové slová:gén, hľadanie génov, skrytý Markovov model, ExonHunter
Abstrakt:Hľadanie (predikcia) génov v DNA sekvenciách je jedným zo základných problémov bioinformatiky. Problém sa často rieši Viterbiho algoritmom na skrytých Markovových modeloch (HMM). Pri hľadaní génov sa využívajú aj externé dáta - EST sekvencie, proteínové sekvencie, zarovnania viacerých DNA sekvencií a iné. Program ExonHunter okrem HMM obsahuje aj mechanizmus na spraco- vanie externých dát. Pôvodné implementácie zahrnutia EST a proteínových sekvencií do predikcie nevyhovovali kvôli dlhému času spracovania. Programy zodpovedajúce za spracovanie sme preto vymenili za potenciálne rýchlejšie. Upravený program sme testovali na DNA sekvenciách mušky Drosophila melanogaster. V prípade EST sekvencií sa nám podarilo dosiahnuť zlepšenie času za cenu mierneho zhoršenia presnosti predikcie. V prípade proteínových sekvencií sme zlepšili aj čas aj presnosť. Porovnanie s inými programami ukázalo, že ExonHunter je dobrý hlavne pri predikciách s využitím externých informácií.

Súbory bakalárskej práce:

bc.pdf