Meno:Peter
Priezvisko:Cieker
Názov:Generovanie stabilných modelov logických programov využívaním CUDA technológie
Vedúci:Michal Čertický
Rok:2010
Kľúčové slová:groundovanie logických programov, generovanie stabilných modelov, CUDA
Abstrakt:Náplňou tejto bakalárskej práce je okrem dôkladného preskúmania problematiky logického programovania so stabilnomodelovou sémantikou, hlavne návrh a implementácia generátora stabilných modelov s paralelizovaným procesom groundovania optimalizovaným pre technológiu CUDA. Samotné podklady slúžiace ako inšpirácia pre túto prácu už opisujú algoritmy pre paralelné groundovanie, sú však zamerané na bežné viacjadrové CPU, ktoré disponujú malým počtom výkonných výpočtových jednotiek umožňujúcich komplexné operácie s množinami. Jednotlivé CUDA jadrá nachádzajúce sa na grafických kartách spoločnosti NVIDIA sa nedajú porovnávať s výpočtovou silou CPU jadier, ale ich počet je niekoľkonásobne vyšší, v čom spočíva ich výpočtová sila. Predmetom tejto práce bolo preto implementovať a zjednodušiť proces groundovania, ktorý je súčasťou generovania stabilných modelov, až na takú úroveň, aby CUDA jadrá boli schopné tento proces vykonať paralelne.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf