Meno:Miroslav
Priezvisko:Baláž
Názov:Algoritmy pre vizualizáciu zložených grafov
Vedúci:Mgr. Jana Katreniakova
Rok:2007
Kľúčové slová:Grafy, Zložené grafy, Vizualizácia, Feedback Arc Set
Abstrakt: Práca obsahuje popis a implementáciu hierarchizačného algoritmu pre kreslenie zložených digrafov, ktoré obsahujú aj inkluzívne aj adjecenčné hrany. Estetickosť grafu formulujeme ako optimalizačné problémy, pre ktoré náj- deme heuristické metódy. Ďalej uvedieme výsledky o aproximovateľnosti a NP-úplnosti týchto problémov.

Súbory bakalárskej práce:

balaz2007.pdf