Meno:Ľubomír
Priezvisko:Žák
Názov:Security of Wi-Fi Networks
Vedúci:RNDr. Peter Gaži, PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:Wi-Fi, bezpečnosť, WPS, útok hrubou silou
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je podrobne popísať jednotlivé možnosti zabezpečenia bezdrôtových sietí a ich konfigurácie so zameraním na bezpečnostný štandard WPS. Práca je rozdelená do 5 kapitol. Úvodná kapitola popisuje vznik technológie bezdrôtových sietí a ich výhody. Druhá kapitola pojednáva o jednotlivých druhoch útokov na bezdrôtové siete. V tretej kapitole sa nachádza podrobný chronologický prehľad možností zabezpečenia bezdrôtovej siete. Štvrtá kapitola sa zameriava na štandard WPS a popisuje možné riešenia nedostatkov implementácie tohto štandardu. V záverečnej kapitole je popísaná experimentálna časť tejto bakalárskej práce, ktorá zahŕňa popis útokov na štandard WPS v rôznych podmienkach a prezentuje z nej vyvodené závery.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf