Meno:Ján
Priezvisko:Ruhalovský
Názov:Použitie LabanXML v kombinácii s Blenderom
Vedúci:RNDr. Jana Dadová
Rok:2012
Kľúčové slová:LabanXML, animácia, pohyb, Labanova notácia, Blender, Python
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia riešenia pre aplikovanie pohybov zapísaných v xml dokumente na humanoidný model postavy s následným vytvorením animácie, a zároveň pokus o opačný proces. Pre zápis pohybu nám slúži Labanova notácia, konkrétnejšie jej zápis do xml súboru nazývaného LabanXML. V práci riešime problém načítavania pohybov z LabanXML súboru s následným vyhodnotením a aplikovaním pohybov z xml databáz na model postavy. Opačný proces, vytvorenie LabanXML zápisu z animácie, je tiež v tejto práci načrtnutý. Zároveň ponúkame používateľovi grafické rozhranie na prácu s týmito skutočnosťami. Naše riešenie je implementované v programovacom jazyku Python, konkrétnejšie v aplikačnom programovacom rozhraní modelovacieho nástroja Blender.

Súbory bakalárskej práce:

PRILOHY.zip
RuhalovskyJan.pdf