Meno:Katarína
Priezvisko:Kotrlová
Názov:Vizualizácia háld a intervalových stromov
Vedúci:Mgr. Jakub Kováč
Rok:2012
Kľúčové slová:dátové štruktúry, vizualizácia, intervalové stromy, zlúčiteľné prioritné fronty
Abstrakt:V práci postupne rozoberáme niekoľko vybraných dátových štruktúr, skúmame ich zložitosti a možné vylepšenia. Konkrétnejšie sa zaoberáme druhmi prioritných front (d-árna halda, ľavicová halda, skew halda, párovacia halda) a intervalovými stromami. Neskôr sa zameriavame na vizualizáciu a samotný vizualizačný program, ktorý je navrhnutý ako edukačný prostriedok. Práca nadväzuje na bakalársku prácu s Java appletom Jakuba Kováča z roku 2007 na tejto univerzite. Ako prílohu prikladáme CD so zdrojovými súbormi a spustiteľnou aplikáciou.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf