Meno:Peter
Priezvisko:Csiba
Názov:Anonymita v počítačových sieťach s využitím Onion routingu.
Vedúci:RNDr. Peter Gaži PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:anonymná komunikácia, počítačové siete, analýza prenosu, Onion routing, Tor, mix
Abstrakt:Práca sa zaoberá anonymnými sieťami a poskytuje prehľad konkrétnych návrhov a implementácií. V prvej časti práca najprv zavádza terminológiu a ďalej sa snaží pod-robne popísať vybrané siete a uviesť zoznam ďalších sietí a štandardných útokov s ich stručným opisom. V druhej časti sa snaží detailne analyzovať protokoly Onion routing a Tor, zdôvodniť použitie jednotlivých schém a vysvetliť použitie niektorých útokov.

Súbory bakalárskej práce:

bc_pc_online.pdf