Meno:Anton
Priezvisko:Kovaľ
Názov:Spektrálna teória grafov
Vedúci:doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.
Rok:2013
Kľúčové slová:spektrálna teória grafov, silne regulárne grafy
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je využitie spektrálnych metód pri skúmaní silne regulárnych grafov. Prvá časť práce obsahuje úvod do spektrálnej teórie grafov, konkrétne silne regulárnych grafov a ich vlastností. Známe výsledky pre silne regulárne grafy tvoria druhú časť práce. V poslednej časti sme navrhli a implementovali vlastnú metódu hľadania silne regulárnych grafov s konkrétnymi parametrami (25, 12, 5, 6), kde využívame aplikácie výsledkov z druhej časti práce.

Súbory bakalárskej práce:

bp.pdf
priloha.zip