Meno:Andrej
Priezvisko:Krajči
Názov:Lokalizácia pomocou WiFi signálu
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2013
Kľúčové slová:Lokalizácia, WiFi, Delaunayova triangulácia, Android, Barycentrické koordináty, lineárna interpolácia, šírenie WiFi signálu
Abstrakt:Táto práca sa venuje problému lokalizácie zariadenia pomocou WiFi signálu. V práci popisujeme existujúce riešenia lokalizácie využívajúce WiFi signál, rôzne prístupy ku spracovávaniu dostupných dát z prijímača a ich použitie v lokalizácií. Ďalej sa zaoberáme šírením signálu v uzavretých priestoroch, problémami s tým spojenými a následným dopadom na algoritmy počítajúce lokáciu. Výsledkom je aplikácia na mobilný operačný systém Android, v ktorej sú použité dva rôzne algoritmy na vypočítanie polohy zariadenia. V algoritmoch používam lineárnu interpoláciu, barycentrické koordináty a Delaunayovu trianguláciu na dopočítanie údajov pre presnú lokalizáciu. V práci navrhujem viaceré rozšírenia a pokračovania aplikácie.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka_final_ais_oldformat.pdf
WifiLocator.zip