Meno:Filip
Priezvisko:Marek
Názov:Vývoj aplikácií v prostredí Spring Framework
Vedúci:Mgr. Jaroslav Budiš
Rok:2013
Kľúčové slová:Java, framework, Spring, Maven
Abstrakt:Práca sa zaoberá skúmaním možností využitia vybraných moderných frameworkov nad jazykom Java. Opíšeme základné princípy fungovania týchto frameworkov, ako aj výhody, ktoré nám poskytujú. Táto práca má za ciel pomôct programátorom s volbou vhodných podporných frameworkov pre jazyk Java na vývin komplexnej aplikácie s GUI. Tiež im má pomôct pri prvotnej implementácii a pri zoznámení sa s danými nástrojmi. Praktickou castou bakalárskej práce je vývoj aplikácie na vizualizáciu výsledkov RNA-Seq analýz, ktorá poslúži ako základ pre další vývoj väcšieho bioinformatického programu.

Súbory bakalárskej práce:

BP Filip Marek.pdf