Meno:Zuzana
Priezvisko:Sekerková
Názov:Skúmanie percepcie reči a Word superiority efekt
Vedúci:Doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Rok:2007
Kľúčové slová:percepcia reči, rozpoznávanie slov, výpočtové modely rozpoznávania slov, Word superiority, Lexical decision
Abstrakt:SEKERKOVÁ, Zuzana: Skúmanie precepcie reči a Word superiority efekt – Univerzita Komenského; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Katedra informatiky. - Vedúci práce: Doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. - Bratislava, 2007 – Bakalárska práca Táto práca sa zaoberá tématikou percepcie reči so zameraním na Word superiority efekt. Pod týmto označením sa skrýva nasledovný paradox: Nech je človeku na krátky okamih prezentovaný stimul v podobe slova alebo izolovaného písmena (približne na 40 ms), ktorý je následne nahradený vizuálnou maskou. Potom je subjektu oznámená pozícia a on musí (výberom z dvoch prezentovaných alternatív) určiť, aký znak sa v stimule nachádzal na danej pozícii. Je dosahovaná signifikantne väčšia úspešnosť v prípade slov, než v prípade samostatných písmen. Tento jav hrá významnú úlohu v oblasti tvorby výpočtových modelov rozpoznávania slov. Práca prehľadnou formou podáva charakteristiky základných pojmov, históriu výskumu, oboznamuje s výsledkami novších štúdii zaoberajúcich sa touto tematikou. Jej súčasťou je aj špeciálny softvér vytvorený pre potreby experimentálneho skúmania vybraných fenoménov (word superiority a lexical decision) v kontexte slovenského jazyka. Kľúčové slová: percepcia reči, rozpoznávanie slov, výpočtové modely rozpoznávania slov, Word superiority, Lexical decision.

Súbory bakalárskej práce:

Sekerková_Skúmanie percepcie reči a Word superiority efekt.pdf
Sekerkova (Skúmanie percepcie reči a Word superiority efekt).zip