Meno:Tomáš
Priezvisko:Kubla
Názov:Použitie honey-pot-u na analýzu prihlasovacích údajov používaných pri útokoch
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček PhD.
Rok:2015
Kľúčové slová:honeypot, slovníkový útok, PAM, ELK stack, oclHashcat
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť honeypot na zber prihlasovacích údajov v bežne používaných službách. V prvej kapitole popisujeme pojem honeypot, jeho kategorizáciu a vysvetľujeme najčastejšie používanú sieťovú architekúru pri práci s honeypot-mi. Ďalej uvádzame popis všetkých technológií použitých pri tvorbe honeypot-u a jeho implementačné detaily. Taktiež navrhujeme rôzne postupy, ktorých uplatnením by mohlo dôjsť ku skvalitneniu nazberaných dát a k zvýšeniu ich počtu. Následne analyzujeme dáta nazberané naším honeypot-om. Uvádzame štatistiky a rôzne výsledky vyplývajúce z nazberaných údajov. V záverečnej časti práce prezentujeme metódu, ktorou sme overovali, či existujúci informačný systém nie je zraniteľný na slovníkový útok nami zozberanými heslami. Prácou sme potvrdili, že klásť dôraz na informačnú bezpečnosť patrí k neodmysliteľným faktorom v súčasnom svete.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
pam_bcpot.c
Makefile