Meno:Olívia
Priezvisko:Kunertová
Názov:Analýza a rozpoznávanie vzorov v 3D/4D dátach
Vedúci:RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Rok:2015
Kµúčové slová:microburst, vizualizácia, detekcia
Abstrakt:Kvôli bezpečnosti pri vzlietaní a pristávaní lietadla je nevyhnutné pozna» poveternostné podmienky v danej oblasti. Je potrebné vedie», či sa na letisku nevyskytuje jav microburst, ktorý spôsobuje strih vetra a varova» pilota. Na letiskách sa zbierajú dáta, ktoré sú následne analyzované. Dáta sa získavajú pomocou dopplerovských snímačov, ktoré namerajú radiálnu zloľku rýchlosti objektu v smere k snímaču. V tejto práci sa budeme zaobera» analýzou týchto dát. V práci predstavíme nástroj na vizualizáciu získaných dát. Opíąeme existujúci TDWR algoritmus detekcie strihu vetra a pomocou vizualizácie modelových dát navrhneme a implementujeme modifikovaný TDWR algoritmus detekcie. Následne oba algoritmy otestujeme na simulovaných dátach a výsledky porovnáme.

Súbory bakalárskej práce:

kunertova.pdf