Meno:Barbora
Priezvisko:Klembarová
Názov:Simulácia dynamických 3D atmosférických javov
Vedúci:RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Rok:2015
Kľúčové slová:strih vetra, microburst, simulácia, pravdepodobnosť detekcie, radar, lidar
Abstrakt:Microburst je atmosférický jav produkujúci strih vetra, ktorý je nebezpečný pre lietadlá vo fáze vzletu alebo pristávania. Na detekciu strihu vetra sa používajú systémy LLWAS pracujúce s 2D dátami (prízemný vietor meraný anemometrami) a algoritmy využívajúce 3D dáta z radarov/lidarov. Na overovanie týchto algoritmov sú vhodné simulované 3D dáta. Ich vytváraniu sa venujeme v tejto práci. Simulácia je zložená z dvoch častí, v prvej sa simuluje samotný jav a v druhej snímače, ktoré tento jav skenujú. Implementácia bude následne využitá na overenie už existujúcich algoritmov, získanie štatistických charakteristík (pravdepodobnosť detekcie) a ich porovnanie.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf