Meno:Zuzana
Priezvisko:Hromcová
Názov:Elektronické doklady o vzdelaní na Univerzite Komenského
Vedúci:doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:vzdelanie, e-Government, elektronické dokumenty, Univerzita Komenského
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá informatizáciou procesov a činností prebiehajúcich na Univerzite Komenského v súvislosti so Zákonom o e-Governmente, ktorý upravuje činnosť Univerzity ako orgánu verejnej moci v elektronickom priestore. V prvej časti sa venuje analýze požiadaviek, ktoré pre Univerzitu Komenského vyplývajú priamo zo Zákona o e-Governmente, v druhej časti skúma možnosti implementácie tohto zákona v praxi. Autori sa podrobnejšie zameriavajú na oblasť vydávania dokladov o vzdelaní, špecificky diplomov. Práca obsahuje návrh systému na informatizáciu tejto oblasti, analýzu problematických miest a ďalších úloh, ktoré vyplynuli z implementácie modelového riešenia v simulovanom prostredí.

Súbory bakalárskej práce:

ediplomy2017.pdf
ediplomy2017.zip