Meno:Pavol
Priezvisko:Beluško
Názov:Prehľad metód image-based renderingu
Vedúci:Doc. RNDr. Andrej Ferko, Phd.
Rok:2007
Kľúčové slová:image-based, rendering, ibr
Abstrakt:Image-based modeling a rendering (IBMR) sú veľmi účinnými prostriedkami na dosiahnutie takmer dokonalého fotorealizmu, čím v niektorých oblastiach ďaleko presahujú výsledky tradičných metód modelovania a renderovania. Táto práca čitateľovi predstavuje image-based algoritmy zachytávania a zobrazovania virtuálneho sveta. Jej cieľom je zhrnúť súčasný stav výskumu, popísať aplikácie daných metód, navzájom ich porovnať a zhodnotiť nastúpený trend s diametrálne odlišnými prístupmi. Dôraz je kladený na aspekty spracovania obrazu.

Súbory bakalárskej práce:

bc_final_all.pdf