Meno:Jozef
Priezvisko:Rajník
Názov:Decomposition of Small Snarks
Vedúci:RNDr. Ján Mazák, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:snark, ireducibilný, cyklická súvislosť, Taitovo zafarbenie, tok
Abstrakt:Snark je netriviálny bezmostový kubický graf, ktorého hrany nemožno zafarbiť tromi farbami. Tieto grafy majú veľký význam v dokazovaní alebo vyvracaní niekoľkých známych hypotéz teórie grafov. G. Brinkmann a kol. vygenerovali pomocou počítača všetky snarky až do rádu 36. Aby sme lepšie pochopili štruktúru a nezafarbiteľnosť snarkov, analyzujeme všetky ireducibilné cyklicky 5-súvislé snarky, opíšeme ich štruktúru a vysvetlíme, prečo sú nezafarbiteľné. Budeme sa pritom pozerať na 3-hranové-zafarbenie kubického grafu ako na nikde nulový 4-tok. V našej práci predstavíme niekoľko operácií, ktoré nám umožnia konštruovať nekonečné triedy snarkov.

Súbory bakalárskej práce:

prilohy.zip