Meno:Ján
Priezvisko:Šutara
Názov:Modelovanie 3D objektov vo virtuálnom meste
Vedúci:RNDr. Peter Borovský
Rok:2007
Kľúčové slová:virtuálna realita, VRML, geometrické modelovanie objektov
Abstrakt:Práca sa zaoberá problematikou modelovania 3D objektov vo virtuálnych mestách. Prináša popis jazyka VRML, ktorý je základným štandardom pre prezentáciu 3D obsahu na Internete. Praktická čast obsahuje 3D modely s uvedením postupov ich vytvorenia.Práca je zameraná na geometrické modelovanie objektov. V konkrétnych modeloch a postupoch prináša prehľad o jednotlivých fázach modelovania. Výsledky modelovania sú 3D modely Rolandovej fontány, kostola Klarisiek, sochy Čumila a Schöne Náciho. Významnou častou práce sú podrobné postupy modelovania a ich grafické zobrazenie a prezentácia práce prostredníctvom vytvorenej internetovej stránky projektu.

Súbory bakalárskej práce:

sutara.pdf