Meno:Filip
Priezvisko:Gschwandtner
Názov:Java a Navrhove vzory
Vedúci:RnDr. Richard Ostertag
Rok:2007
Kľúčové slová:navrhove vzory, Eclipse, plugin
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce s názvom Java a Návrhove vzory je vytvoriť plugin do vývojového prostredia Eclipse(verzia 3.2), ktorý by mal priniesť do vý- vojového prostredia podporu pre používanie návrhových vzorov. Dôvodom voľby danej témy je nedostatočná podpora návrhových vzorov v prostredí Eclipse. Samotný plugin sa sklada z 2 funkcionálne odlišných častí. Prvá časť zavádza podporu pre návrhové vzory v oblasti použivania šablón (templates). Pri tvorbe tejto časti sa myslelo hlavne na programátorov pracujúcich v už spomínanom prostredí, pretože takáto funkcionalita dokáže ponúknuť časové zrýchlenie ich práce. Programátori nemusia prácne implementovať mnoho tried,metód či premenných. Stačí spustiť wizard, pozmeniť nastavenia wi- zardom ponúknuté a návrhový vzor sa lahko vygeneruje. Druhá časť funkci- onality súvisí s hľadaním už implementovaného návrhového vzoru v danom projekte. Táto funkcionalita by mala pomôcť programátorovi v rýchlejšom zorientovaní sa a pochopení cudzieho zdrojového kódu. Ak sa v zdrojovom kóde nachádza návrhovy vzor, tak pomocou tohto pluginu bude schopné ho detekovať a tým ziska programátor cenné informácie o vnútornej štruktúre kódu, ktoré z použitia návrhového vzoru vyplývajú.

Súbory bakalárskej práce:

javaanavrhovevzory.zip