Meno:Jan
Priezvisko:Kosa
Názov:Animácia fraktálov pri spojitej zmene exponentu
Vedúci:Martin Samuelčík
Rok:2008
Kľúčové slová:fraktál, exponent, animácia, Mandelbrotova množina, Júliove množiny
Abstrakt:Práca popisuje vývoj a funkcionalitu programu na vytváranie animácií Mandelbrotovej množiny pri spojitej zmene exponentu. Funkcionalita sa neobmedzuje len na uvedenú animáciu, ale obsahuje aj animáciu pohybu po fraktále a animáciu Júliovej množiny. Všetky vytvorené animácie je možné uložiť do avi súboru. Taktiež je možné ukladať vykreslené fraktály do bmp súboru. Program je určený pre širokú verejnosť a pri jeho vytváraní bol kladený dôraz na jednoduchosť ovládania a prívetivosť k užívateľovi. Pri tvorbe programu som sa snažil implementovať vlastné riešenia vzniknutých problémov.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.zip