Meno:Pavel
Priezvisko:Struhár
Názov:Systém pre správu registratúry
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág
Rok:2008
Kľúčové slová:registratúra, systém pre správu dokumentov, archivačný systém
Abstrakt:Motiváciou tejto práce bola potreba vytvoriť flexibilnú a rozšíriteľnú aplikáciu na správu registratúry dokumentov v malej a stredne veľkej organizácii. Podmienkou organizácie bolo integrovať aplikáciu ako komponent do existujúceho redakčného PHP Open Source systému Joomla. Tento systém má výhody vysokej podpory objektovo orientovaného programovania modulov a zrozumiteľného rozhrania. Na vytvorenie aplikácie bol použitý návrhový vzor model-view-controller. Špecifikácia a analýza problematiky pred chádzala vytvoreniu dátového modelu aplikácie, ktorý predstavuje hybridnú hierarchickú štruktúru zaručujúcu ľahkú rozšíriteľnosť o nové prvky. Dátová štruktúra je najviac podobná súborovému systému, ktorý obsahuje súbory rôznych typov. Použitím spomenutých technológií bola vytvorená aplikácia, ktorá spĺňa špecifikáciu a podmienky stanovené organizáciou.

Súbory bakalárskej práce:

pavel_struhar.pdf
priloha.zip