Meno:Lucia
Priezvisko:Haviarová
Názov:Čiastočné boolovské funkcie
Vedúci:doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.
Rok:2009
Kµúčové slová:čiastočná boolovská funkcia, disjunktívna normálna forma, Karnaughova mapa, techniky minimalizácie, lokálny algoritmus
Abstrakt:Cieµom tejto bakalárskej práce je formulova» úlohu minimalizácie v triede DNF a zvládnu» základné techniky minimalizácie čiastočných boolovských funkcií.

Súbory bakalárskej práce:

Bakalarska praca.pdf