Bakalárske práce


Vážení študenti končiaci bakalárske štúdium informatiky,
1. decembra 2006 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k Smernici rektora č. 5/2005 o základných náležitostiach záverečných prác na Univerzite Komenského v Bratislave (úplné znenie Smernice rektora č. 5/2005 v znení Dodatku č. 1). 16.4.2007 nadobudla účinnosť Smernica dekana FMFI UK č. 1/2007 O základných náležitostiach záverečných prác na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Usmernenia pre bakalárske práce v odbore Informatika:

  1. Bakalárske práce v odbore Informatika môžu byť písané v jazyku slovenskom alebo anglickom. V prípade, že práca je písaná v jazyku anglickom, musí obsahovať slovenský abstrakt v rozsahu 1 strany, zaradený ako posledný list bakalárskej práce.
  2. Za "pevnú väzbu" vyžadovanú smernicou rektora sa bude považovať aj termoväzba.
  3. Študent odovzdá bakalársku prácu v tlačenej verzii v dvoch vyhotoveniach (jeden exemplár pre fakultnú knižnicu, jeden exemplár pre katedru) na sekretariáte KI a ďalší jeden exemplár odovzdá vedúcemu práce.
  4. Elektronickú verziu bakalárskej práce vo formáte PDF študenti odovzdajú:
  5. Spolu s tlačenými exemplármi práce študent odovzdá aj:
Pre zabezpečenie hladkého priebehu obhajob treba odovzdať aj súbory s Vašou prezentáciou na obhajoby. Prosím, dodržte nasledujúce podmienky:

Registráciu práce a odovzdanie súborov spravíte cez web. Je potrebné mať povolené cookies. Pri registrácii si zvolíte heslo, ktoré je potrebné na prípadné neskoršie pridávanie a mazanie súborov. Po odoslaní registračného formuláru by sa Vám mal otvoriť detail práce s možnosťou pridávať súbory. Maximálna veľkosť súboru je 10MB. Ak by Vám to náhodou nestačilo, pošlite mail na adresu

Zoznam zaregistrovaných bakalárskych prác