Meno:Robert
Priezvisko:Kasanický
Názov:Prehµad výsledkov o sie»ach
Vedúci:Doc. RNDr. Ferdinand Gliviak CSc.
Rok:2005
Blok:MMI
Kµúčové slová:kapacitné siete, Petriho siete
Abstrakt:Práca oboznamuje čitateµa s výsledkami významnými pre praktické modelovanie pomocou kapacitných sietí a Petriho sietí

Súbory diplomovej práce:

siete.ps