Meno:Jaroslav
Priezvisko:Koą»ál
Názov:Systém na podporu rozvrhovania na FMFI UK
Vedúci:RNDr. Mária Pastorová
Rok:2007
Blok:PPS
Kµúčové slová:podpora rozvrhovania, rozvrhový portál
Abstrakt:Práca sa zaoberá problémom rozvrhovania v prostredí Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V prvej časti autor analyzuje súčasnú situáciu rozvrhovania na fakulte a jej reálne potreby vzhµadom na ąpecifické podmienky, ktoré ďalej zohµadňuje v návrhu systému, ktorému sa venuje druhá čas» práce. V poslednej kapitole je okrem implementácie základných častí systému na podporu rozvrhovania popísané aj rozhranie rozvrhového portálu, ktorý je súčas»ou projektu.

Súbory diplomovej práce:

thesis.pdf