Meno:Ivan
Priezvisko:Kohút
Názov:Watermarking spustiteľného kódu
Vedúci:Mgr. Miroslav Demeter
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:Intelektuálne vlastníctvo, Ochrana softvéru, Watermarking
Abstrakt:Watermarking spustiteľného kódu je jedným z nástrojov boja proti neoprávnenému kopírovaniu a používaniu softvéru. Zaoberá sa vkladaním tajných správ, vodoznakov, do programov. Vodoznakom je najčastejšie informácia o autorských právach vzťahujúcich sa k programu alebo informácia identifikujúca zákazníka. V prípade krádeže intelektuálneho vlastníctva je možné pomocou vodoznaku dokázať vlastníctvo softvéru alebo vystopovať osobu, ktorá poskytla softvér pre nelegálnu distribúciu. V prvej časti tejto práce sa venujeme opisu existujúcich techník watermarkingu softvéru. Väčšina z nich má nedostatky, ktoré umožňujú vodoznak jednoduchším či zložitejším spôsobom znehodnotiť. V roku 2004 bola vyvinutá sľubná technika Dynamic Path-Based Software Watermarking (DPB), voči ktorej však bol vymyslený a úspešne aplikovaný hybridný staticko-dynamický útok. V druhej časti práce sa preto venujeme analýze uvedeného útoku a vychádzajúc z techniky DPB, návrhu novej techniky, ktorá nemá niektoré z jej nedostatkov. Preto je odolnejšia voči hybridnému staticko-dynamickému útoku a vďaka svojmu predchodcovi aj voči mnohým iným.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka-kohut.pdf