Meno:Peter
Priezvisko:Bartek
Názov:Pattern Languages
Vedúci:RNDr. Dana Pardubská, PhD.
Rok:2007
Blok:MMI
Kľúčové slová:vzor (pattern), pattern language, multivzor, dvojúrovňové štruktúry
Abstrakt:Táto práca sumarizuje mnohé výsledky dosiahnuté v posledných rokoch v oblasti jazykov definovaných pomocou vzorov, tzv. Pattern Languages. Vzor je reťazec pozostávajúci z terminálov a premenných, pričom premenné nahrádzame slovami tak, že výskyt rovnakej premennej nahradíme vždy tým istým slovom. Predstavíme si rôzne spôsoby definovania formálnych jazykov pomocou vzorov a generatívnych systémov založených na vzoroch. Zameriame sa hlavne na základné vlastnosti takto definovaných tried jazykov, porovnáme ich navzájom medzi sebou, ako aj s inými všeobecne známymi triedami jazykov Chomského hierarchie a 0Lsystémov, predstavíme ich uzáverové vlastnosti, niekde naznačíme aj dopad a súvis získaných výsledkov pre niektoré iné oblasti. V niektorých prípadoch rozoberieme aj niektoré iné aspekty týkajúce sa napr. rozhodnuteľnosti niektorých problémov. Hoci je práca zameraná hlavne na prehľad už získaných výsledkov, na viacerých miestach je doplnená vlastnými jednoduchými dôkazmi, príkladmi, prípadne aj komentármi, ktoré majú napomôcť tomu, aby čitateľ ľahšie pochopil niektoré preberané skutočnosti, či dôkazy.

Súbory diplomovej práce:

PL_.pdf