Meno:Martin
Priezvisko:Malár
Názov:Počítač učiteľ čítania - experimentálna implementácia
Vedúci:RNDr. Marek Nagy
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:rozpoznávanie reči gcompris linux
Abstrakt:Motiváciou pre túto prácu je využitie techník rozpoznávania reči na implementáciu didaktickej pomôcky na výučbu čítania pre deti v mladšom školskom veku s využitím už existujúcich nástrojov na rozpoznávanie reči. Taktiež je cieľom práce preskúmanie možností zaradenia tejto pomôcky do edukačného procesu, uskutočnenie experimentu na jej otestovanie a načrtnutie možností ďalšieho rozšírenia.

Súbory diplomovej práce:

diplomovapraca_v1.0_2007-05-07.pdf
malar-priloha.tgz