Meno:Kamil
Priezvisko:Paulíny
Názov:Analýza multispektrálnych dát z konfokálnej mikroskopie.
Vedúci:RNDr. Anton Mateašik, PhD.
Rok:2007
Blok:UI
Kľúčové slová:konfokálny mikroskop, fluorescencia, dekompozícia spektrálne odlíšených dát, Independent Component Analysis.
Abstrakt:Konfokálna laserová rastrovacia mikroskopia poskytuje unikátne prostriedky pre štúdium funkčných a štruktúrnych charakteristík živých systémov. Pomocou špecifických fluorescenčných farbív, ktoré sa dokážu naviazať na komponenty študovanej vzorky, a za predpokladu, že poznáme emisné spektrá týchto farbív, môžeme získať presnú distribúciu sledovaných biologických objektov. V praxi môžu nastať situácie, keď nepoznáme spektrálne vlastnosti fluorescenčných látok, ktoré sa nachádzajú vo vzorke. Pre takéto situácie je potrebný algoritmus na separovanie jednotlivých komponentov. V tejto práci sa budeme zaoberať návrhom algoritmu pre problém dekompozície spektrálne odlíšených fluorescenčných dát, ktoré boli získané konfokálnym laserovým mikroskopom.

Súbory diplomovej práce:

priloha.zip
diplomova_praca.pdf