Meno:Pavol
Priezvisko:Slamka
Názov:Parallelization of Radiosity Method
Vedúci:Dr. Tomáą Plachetka
Rok:2007
Blok:APV
Kµúčové slová:progresívna radiosity, paralelizácia, asynchrónny model
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá návrhom efektívneho paralelného algoritmu pre rie²enie metódy radiosity. V paralelnom algoritme zaloºenom na progresívnej radiosity pouºívame asynchrónny model posielania správ. V¤aka nezávisl ému toku riadenia ur£enému pre prijímanie správ (komunika£né vlákno) môºe komunikácia medzi procesmi prebieha´ aj po£as výpo£tu. Tento prístup umoº¬uje modikova´ numerické rie²enie problému, £ím sa zabezpe£í zníºenie komunikácie medzi procesmi. V¤aka tomu je algoritmus efektívny. Výpo£et je paralelizovaný v najvy²²ej moºnej vrstve sekven£ného algoritmu, £o spô- sobuje ¤al²ie zníºenie komunikácie a tieº umoº¬uje vytvorenie paralelného frameworku nezávislého na implementácii niº²ích vrstiev. V práci je navrhnutý plne asynchrónny a £iasto£ne synchrónny prístup pre rie²enie progresívnej radiosity. Pre porovnanie uvádzame aj tradi£ný synchrónny prístup. Práca tieº obsahuje návrh pre vyrovnávanie nerovnomerností zá´aºe, ktoré môºu nasta´ po£as výpo£tu.

Súbory diplomovej práce:

slamka07.pdf