Meno:Dušan
Priezvisko:Salaj
Názov:Vehicle Routing Problém Metódy riešenia
Vedúci:Doc. RNDr. Juraj Procházka CSc.
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:Vehicle Routing Problem, Capacited VRP,
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto diplomovej práce poskytnúť čitateľovi bližší pohľad na triedu kombinatorických optimalizačných problémov, známu pod menom Vehicle Routing Problems. Konkrétne pôjde o variantu problému známu ako Capacited Vehicle Routing Problem}. Uvedieme základné definície tejto triedy problémov a jej varianty. Predstavíme metódy a techniky riešenia na exaktné vyhodnotenie problému. Hlavne sa zameriame na aproximačné a heuristické metódy. Tieto implementujeme a experimentálne vyhodnotíme na definovanej testovacej množine. Na základe nameraných výsledkov sa pokúsime vyhodnotiť jednotlivé charakteristiky skúmaných metód a vyvodiť závery.

Súbory diplomovej práce:

Diplomovka.pdf
VRP.ZIP