Meno:Branislav
Priezvisko:Belas
Názov:Optimalizácia dotazov nad star schémami v Oracle9i
Vedúci:RNDr. Ján ©turc, CSc.
Rok:2005
Blok:PPS
Kµúčové slová:optimalizácia dotazov, oracle, star schéma
Abstrakt:V diplomovej práci opisujeme základné komponenty optimalizátora dotazov. Jeho činnos» pri spracovaní dotazu, transformácie a analýzy. Popisujeme jednotlivé metódy prístupu k tabuµke, metódy spojenia a moľnosti ovplyvňovania rozhodnutí optimalizátora. V záverečnej časti porovnávame viacero techník na optimalizáciu dotazov nad ątruktúrou star schém.

Súbory diplomovej práce:

Belas_dipl.pdf