Meno:Marek
Priezvisko:Palanský
Názov:Akvizícia gramatiky v modeli so sémantikou rozlišovacích kritérií
Vedúci:RNDr. Martin Takáč
Rok:2008
Blok:UI
Kľúčové slová:jazyk, gramatika, kognitívna sémantika, rozlišovacie kritérium, bootstrapping
Abstrakt:Cieľom práce je obohatiť existujúci model osvojovania si sémantiky pomocou rozlišovacích kritérií o správne používanie viacslovných výrazov s dôrazom na syntaktické pravidlá v jazyku, založené na klasifikovaní a vzájomnom prepojení slov podľa ich funkcie. Súčasťou práce je implementácia rozšírenia už existujúceho modelu, v ktorom je komunita používateľov jazyka modelovaná multiagentovým systémom v jazyku Java.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf