Meno:Filip
Priezvisko:Gschwandtner
Názov:Inkrementálna editácia matematického textu
Vedúci:prof. RNDr. Branislav Rovan
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:projekt Euromath 2, editácia matematického textu, MathML
Abstrakt:Práca sa zaoberá dalším vývinom už existujúceho open source projektu Euromath 2. Cielom tohto projektu je poskytnutie WYSIWIG6.1 editácie nad xml dokumentami s viacerými mennými priestormi, pricom dôraz je kladený na profesionálne vyzerajúce výsledne dokumenty. V práci sa zaoberám jednak súcasnými problémami projektu tak i jeho budúcim smerovaním. Podla analýzy celého projektu som zameral svoje úsilie na zlepšenie editacných schopností projektu smerom k používatelovi. Takýto krok znamená viditelné zlepšenie použitelnosti. Následkom tohto kroku sa zväcší komunita tohto projektu a teda i spätný tlak na budúce zlepšovanie projektu. Zanalyzoval som technické možnosti platformy Eclipse, na ktorej základoch je projekt postavený. Zanalyzoval som tiež menný priestor matematického textu(MathML) použitého v projekte a navrhol som grafické rozhranie pre editáciu matematického textu. Zanalyzoval som aj možnosti riešenia požiadavky vkladania matematického textu vo forme Texu. Medzi priority tejto práce patrí i podpora budúcich vývojárov projektu. Jednak strucné zhrnutie výsledkov predošlých diplomových prác, na ktoré nadväzujem, ale hlavne analýza technických možností Eclipsu a analýza zdrojových súborov projektu umožnia budúcim vývojárom rýchlejšie sa adaptovat problematike a zameriat sa na úzko špecifické problémy a rozšírenia Euromathu. Samozrejme okrem projektového zázemia som načrtol i možné vývojové smery vyplývajúce so súcasných problémov a z budúcich rozšírení projektu. Popisované budúce rozšírenia sa vzťahujú na rozšírenia podpory menných priestorov a ich grafického rozhrania editácie.

Súbory diplomovej práce:

prilohy.zip
EditaciaMatematickehoTextu(edoc).pdf