Meno:Marek
Priezvisko:Jančuška
Názov:Synchronizácia celulárnych automatov
Vedúci:RNDr. Borislav Šuster, CSc.
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:synchronizácia, celulárne automaty, stromy
Abstrakt:Celulárny automat je výpočtové zariadenie pozostávajúce zo vzájomne prepojených konečných automatov, nazývaných bunky. Synchronizácia vychádza z konfigurácie, keď je aktívna jediná bunka zvaná generál, a cieľom je, aby všetky bunky naraz vykonali určenú akciu. V práci sú uvedené známe výsledky pre synchronizáciu úsečky, kruhu, jednosmerného kruhu, dvojrozmerných sietí a stromu. Ďalej uvádzame náš výsledok -- synchronizáciu stromu pre špeciálnu pozíciu generála v čase (2+1/2)r. Nakoniec vyslovujeme hypotézu o možnom vylepšení dosiahnutého výsledku.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf