Meno:Adrián
Priezvisko:Jágrik
Názov:Efektívne programovanie v jazyku ABAP
Vedúci:Ing. Michal Procházka
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:ABAP, Open SQL, výkonnosť
Abstrakt:Práca rozoberá problematiku efektívneho programovania v jazyku ABAP z hľadiska výkonnosti. V prvej časti ponúka prehľad nástrojov využiteľných pri tvorbe efektívnych programov a pri optimalizácii programov. V druhej časti pojednáva o rôznych špecifikách jazyka ABAP, porovnáva rôzne spôsoby a prináša konkrétne merania. Na základe ich výsledkov vyvodzuje závery.

Súbory diplomovej práce:

dip_jagrik.pdf