Meno:Lukáš
Priezvisko:Špalek
Názov:Zoznamové farbenia grafov
Vedúci:RNDr. Edita Máčajová PhD.
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:zoznamové farbenie, hypotéza o zoznamovom farbení
Abstrakt:Farbenie grafov je jednou z najpopulárnejších oblastí, ktorou sa zaoberá te- ória grafov. Farbenie grafu je priradenie farieb jednotlivým vrcholom, tak aby susedné vrcholy mali rôzne farby. V tejto práci si bližšie predstavíme zoznamové farbenie, ktoré je zovšeobecnením štandardného farbenia. V zo- znamovom farbení má každý vrchol zoznam prípustných farieb, ktorými môže byť ofarbený. Oboznámime čitateľa s hypotézou o zoznamovom farbení a s doterajšími výsledkami o zoznamovom farbení a platnosti hypotézy o zo- znamovom farbení. Ďalej v štvrtej kapitole predstavíme metódy dokazovaní danej hypotézy spolu s názornými príkladmi, ktoré využívajú grafový poly- nóm, orientácie grafu, permutácie a faktorizáciu. Následne v piatej kapitole predvedieme dôkazy platnosti hypotézy o zoznamovom farbení pre koleso, jeho modifikácie, zovšeobecnené Petersenove grafy kroku 1, Möbiov rebrík a iné triedy.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf