Meno:Peter
Priezvisko:Bajči
Názov:Grid Computing - Implementácia služby pre Globus Toolkit
Vedúci:RNDr. Andrej Bebják
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:grid, grid computing, globus toolkit, webové služby, implementácia, grid služba, GRAM
Abstrakt:Cielom tejto práce je poskytút citatelovi prehlad v oblasti grid computingu, predstavit a charakterizovat techniky použité v Globus toolkite na stavbu grid aplikácii a implementovat grid službu pomocou nástrojov Globus toolkitu. V prvej kapitole sa venujeme základným princípom grid computingu, jeho jednotlivým oblastiam a v krátkosti rozoberáme smery, ktorými sa vývoj uberá. V druhej casti sa sústredujeme na Globus toolkit a popisujeme jeho architektúru i infraštruktúru, na základe ktorých je implementovaný. V závere kapitoly priblížime jednotlivé komponenty, ktoré toolkit tvoria a popisujeme ich funkcionalitu. V záverecnej kapitole práce sa venujeme vývoju modelovej grid aplikácie pre menšiu lokálnu siet pomocou nástrojov toolkitu. Postupne prechádzame jednotlivými krokmi vývoja od prípravy prostredia, cez dizajn aplikácie až po samotnú implementáciu služby a vysvetlujeme špecifické postupy implementácie v Globus toolkite.

Súbory diplomovej práce:

Grid_diplomovka_bajci.pdf