Meno:Matúš
Priezvisko:Petruľák
Názov:Zmena identity rečníka
Vedúci:RNDr. Marek Nagy
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:zmena hlasu, unit selection, identita, rečník
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá zmenou hlasu. Zmena hlasu je proces, ktorý modifikuje reč povedanú zdrojovým rečníkom tak, aby znela ako reč povedaná cieľovým rečníkom. V práci je navrhnutý prístup k zmene hlasu, založený na unit selection. Od ostatných prístupov k zmene hlasu sa líši tým, že výsledný zvuk generuje z databázy, v ktorej sú uložené časti reči cieľového rečníka. Na vyhľadávanie v databáze zvukov sa používajú koeficienty MFCC, ktoré sú vypočítané zo zdrojovej reči. Práca následne porovnáva navrhovaný spôsob zmeny hlasu s existujúcim riešením založeným na pravdepodobnostnej lineárnej transformácii spektrálnej obálky. Výsledky ukazujú, že navrhovaný prístup dokáže zmeniť hlas zdrojového rečníka na hlas cieľového rečníka, pričom vo výslednom zvuku sa môžu prejaviť neželané javy.

Súbory diplomovej práce:

petrulak.pdf
petrulak.zip