Meno:Rastislav
Priezvisko:Vaško
Názov:Vyhľadávanie podobných obrázkov
Vedúci:RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:cbir, image retrieval, random subwindows, randomized trees, image similarity, query by image
Abstrakt:V práci navrhujeme vylepšenia pre existujúcu CBIR schému a spôsob jej zovšeobecnenia. Schéma využíva indexovanie náhodných lokálnych príznakov do náhodných stromov. Predstavujeme nové metódy generovania týchto náhodných stromov a popis ich vlastností. Ďalej navrhujeme spôsob generalizácie vrchola stromu tak, aby bolo možné využiť viaceré príznaky obrázkov a nielen odtlačky, ako tomu je pri pôvodnej schéme. Zavádzame pravdepodobnostnú distribúciu vrcholov ako jemnozrnný nástroj na kombinovanie rôznych typov vrcholov v rámci stromov, pričom sa pridŕžame randomizovanej nátury schémy. Ďalej predstavujeme niekoľko nových typov vrcholov, využívajúcich ďaľšie používané príznaky, ktorými sú hlavne histogramy. Implementujeme túto novú schému spolu s webovým rozhraním na pohodlné vyhľadávanie. Podrobujeme testovaniu nové metódy a nové typy vrcholov. Naša schéma dosahuje oproti pôvodnej zlepšenie o viac než 9%, pri porovnateľnej zložitosti. Týmito výsledkami sa dostáva v rámci testovanej sady na úroveň jednej z najlepších CBIR schém súčasnosti.

Súbory diplomovej práce:

vasko-dp.pdf
vasko-dp-cbir.zip