Meno:Martin
Priezvisko:Veselý
Názov:Silné hranové farbenie regulárnych grafov
Vedúci:RNDr. Edita Máčajová, PhD.
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:silný hranový chrimatický index, teória grafov, silné hranové farbenie
Abstrakt:V tejto práci sa venujeme silnému hranovému farbeniu regulárnych grafov. Najskôr popisujeme, kde sa tento problém využíva v praxi a ako sa postupne historicky vyvíjali výsledky v tejto oblasti a zhŕňame niektoré základné alebo zaujímavé výsledky, ktoré už boli v tejto oblasti vyskúmané. Neskôr zhŕňame nastolené otvorené hypotézy. Základná hypotéza o silnom chromatickom indexe hovorí pre triedu 4-regulárnych grafov, že tieto grafy majú silný chromatický index maximálne 20. V práci overujeme túto hypotézu pre niektoré triedy 4-regulárny grafov, konkrétne pre 2-rozmerné torusy, grafy, ktoré vznikli spojením dvoch kubických grafov a niektoré triedy Cayleyho grafov s počtom vrcholov deliteľným 5, 7, 8 a 9. Vylepšili a dokázali sme aj hypotézu, ktorá bola nastolená v bakalárskej práci.

Súbory diplomovej práce:

MartinVesely2.pdf