Meno:Viliam
Priezvisko:Dillinger
Názov:Učenie sekvencií pomocou hierarchickej neurónovej siete s echo stavmi
Vedúci:doc. Ing. Igor FarkašPhD.
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:hierarchická neurónová sieť s echo stavmi, učenie, sekvencie, časový rad Mackey-glass, Reberova gramatika
Abstrakt:Mnoho časových radov praktického významu má príznaky v rôznych časových a priestorových merítkach. Jedným zo spôsobov, ako spracovávať takéto rady je použitie hierarchických neurónových sietí s echo stavmi. Cieľom tejto diplomovej práce bolo implementovať a otestovať tento model na dvoch úlohách - aproximácia prechodovej funkcie Reberovej gramatiky a predikcia v časovom rade Mackey-glass. Sieť bola implementovaná a jej zdro jový kód sa nachádza v prílohe. Na riešenie prvej úlohy sme použili tro jvrstvú sieť a úspešne sme ju natrénovali. Pozorovali a popísali sme Aha! efekty, ktoré pri jej trénovaní nastali. Na riešenie druhej úlohy sme taktiež použili trojvrstvovú sieť. Podarilo sa nám dosiahnuť chybu porovnateľnu s niektorými inými prístupmi.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf