Meno:Juraj
Priezvisko:Danko
Názov:Štúdia uskutočniteľnosti elektronických volieb
Vedúci:doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Rok:2012
Blok:INF
Kľúčové slová:Elektronické voľby, štúdia uskutočniteľnosti, e-government, informačná bezpečnosť a manažment.
Abstrakt:Demokratické voľby sú spoločnosťou oprávnene vnímané ako základ modernej demokracie. Procedúry na ich vykonávanie sú výsledkom dlhodobého vývoja a ovplyvnené podmienkami a prostredím krajiny, v ktorej sú realizované. Aj preto je ich uskutočňovanie náročné po organizačnej i ekonomickej stránke. Dnes značne silnejú snahy o informatizáciu, a teda zefektívnenie fungovania spoločnosti pomocou informačných a komunikačných technológií. Proces informatizácie však neznamená iba zavedenie počítačov do systému, ale aj výrazné zmeny v procesoch, ktorými sa tieto aktivity riadia. Informatizácia spoločnosti sa v posledných rokoch výrazne dotkla aj volieb, či už v Estónsku, USA, Nórsku alebo Švajčiarsku; o elektronických voľbách sa však stále častejšie rozpráva aj u nás. Ukazuje sa, že ide o komplexný a zložitý problém; potrebné je riešiť množstvo kryptologických, technických, organizačných, bezpečnostných, legislatívnych, psychologických či ekonomických otázok. V štúdii uskutočniteľnosti elektronických volieb podávame kompaktný, formálny a ucelený pohľad na realizáciu elektronických volieb na Slovensku. V jej prvej časti analyzujeme proces volieb a preverujeme, ktoré procesy a za akých podmienok by bolo možné elektronizovať. Popisujeme tiež široké spektrum rôznorodých požiadaviek, ktoré sú na voľby kladené. Podrobne analyzujeme najmä bezpečnostné požiadavky, pretože práve bezpečnosť je predpokladom dôveryhodnosti elektronických volieb. Ďalej analyzujeme možnosti, ako tieto požiadavky realizovať. V práci analyzujeme predpoklady a súčasný stav problematiky, a to ako v praxi nasadené protokoly, tak i teoretické schémy, pri ktorých preverujeme, ako vyhovujú bezpečnostným a iným požiadavkám. Tieto sa odzrkadľujú v návrhu riešenia využívajúcom kryptografický protokol založený na prístupe a realizácii využívanom v estónskom modeli elektronických volieb. Na základe zistení navrhujeme upravený model elektronických volieb a analyzujeme ho z hľadiska ISO noriem 15408 a radu štandardov 27000. Napokon dokazujeme, že navrhnutý model je uskutočniteľný i prakticky a odhadujeme náklady spojené s jeho implementáciou. V závere potom sumarizujeme otvorené problémy a uvádzame námety pre ďalšie skúmanie.

Súbory diplomovej práce:

Danko_DP.pdf