Meno:Ivan
Priezvisko:Labáth
Názov:Aplikácia Item Response Theory pri návrhu ratingových systémov
Vedúci:Michal Forišek
Rok:2012
Blok:INF
Kľúčové slová:Item Response Theory, rating, súťaž, odhad chyby, intervalový odhad, asymetrický odhad, monotónnosť
Abstrakt:V práci sa zaoberáme možnosťou vytvorenia ratingového systému na zá- klade Item Response Theory. Konkrétne, ukázali sme konštrukciu boostrapo- vých a bayesovských asymetrických intervalových odhadov presnosti schop- ností pridelených súťažiacim, priamo z modelu bez predpokladov rozdelenia chyby. Pre bayesovský odhad sme ukázali monotónnosť hodnotenia úlohovo porovnateľných súťažiacich, za platnosti určitých podmienok. Ďalej sme uro- bili prehľad dostupnosti programov potrebných na hodnotenie pomocou IRT, kde sme kvôli nedostatku implementácie JML algoritmov na odhad naprog- ramovali vlastný nastroj podporujúci JML ako aj L-BFGS-B algoritmus a spomínané odhady chyby. Na záver sme pomocou Item Response Theory na príklade jedného predmetu preukázali, že študenti poznajú testy z minulých skúšok.

Súbory diplomovej práce:

ebook.pdf
hirt-0.0.1.0.tar.gz
hlbfgsb-0.0.1.0.tar.gz