Meno:Eva
Priezvisko:Porvaznikova
Názov:Automatizovaný preklad XSLT do STX
Vedúci:RNDr. Jana Dvořáková, PhD.
Rok:2012
Blok:INF
Kľúčové slová:XML, XSLT, STX, XML transformácia, prúdové spracovanie, pamäťová zložitosť
Abstrakt:V našej práci sa venujeme aktuálnemu problému prúdového spracovania XSLT transformácií. Návrh algoritmov pre prúdové spracovanie má veľký význam z praktického hľadiska, nakoľko prináša podstatnú pamäťovú úsporu. Tým pádom umožňuje realizovať transformácie aj v takých podmienkach, keď bežný stromovo orientovaný prístup nie je vhodný. Pri návrhu prúdových algoritmov v tejto práci používame ako pomocný prostriedok jazyk STX, ktorý je možné priamočiaro prúdovo spracovať. Zamerali sme sa niekoľko množín transformácií, ktoré je možné prúdovo spracovať bez použitia dodatočnej pamäte. Pre tieto množiny sme navrhli a implementovali algoritmy, ktoré danú XSLT transformáciu automaticky preložia do ekvivalentnej STX transformácie. Vykonali sme niekoľko meraní, porovnávajúcich pamäťovú a časovú zložitosť XLST transformácií ako aj príslušných STX transformácií. Tieto merania potvrdili predpoklad, že STX transformácie sú výrazne pamäťovo úspornejšie oproti XSLT transformáciám. Navrhnuté algoritmy umožňujú aplikovať prúdové spracovanie priamo na definované množiny XSLT a tým pádom značne znížiť pamäťové nároky potrebné na ich spracovanie.

Súbory diplomovej práce:

thesis_EvaPorvaznikova.pdf
CD.zip